Bugün: 23 Eylül 2021
Anasayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle Arkadaşına Öner

Gıda Bankacılığı

Tarsus Eshab-ı Kehf Hayırlar Yaptırma Eski Kıymetli Eserleri İmar Koruma ve Yaşatma Derneği
NOT:Yukarıdaki Bilgilerin ayrıntıları ekte sunulmuştur.GIDA BANKACILIĞI NEDİR ?
Gıda bankacılığı; Üretici veya Satıcıların elinde bulunan GIDA, TEMİZLİK, GİYİM ve YAKACAK maddelerinin, (tüzüğünde “Gıda Bankacılığı” hükmü bulunan) Derneklere bağışlanması ve bu dernekler eliyle ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla ulaştırılmasını temin eden bir sistemdir.

Gıda bankacılığı sisteminde, ekonomik açıdan durumu iyi olmayan vatandaşlar ile köprü oluşturularak, bir yandan israf önlenmekte diğer taraftan da sosyal adaletin sağlaması yolunda önemli bir adım atılmaktadır. Bu bağlamda bir çok vergisel avantajlar sağlanmıştır.

VERGİSEL AVANTAJLAR NELERDİR ?

Vergisel avantajlar yararlanabilmek için Gıda Bankacılığı niteliğindeki bağışların mutlaka derneklere yapılması gerekmektedir.
Gıda Bankacılığı (GIDA, TEMİZLİK, GİYİM ve YAKACAK) kapsamındaki bağışların;
• Gelir Vergisi Kanunun 40’ıncı maddesi gereğince maliyet bedeli gider yazılarak vergi matrahından indirilebilmektedir.
• Gelir Vergisi Kanunun 89’uncu maddesi gereğince maliyet bedeli (KDV dahil) gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.
• KDV Kanununu 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Bağış yapılan Dernek adına BAĞIŞLANAN mala ilişkin mutlaka fatura düzenlenecektir. Faturaya maliyet bedeli (KDV hariç) yazılacaktır. Ayrıca Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresinin yer alması zorunludur.

Gıda bankacılğı yapan dernek, bağışlanan mala karşılık bağış makbuzu vb. belgeyi düzenleyerek bir örneğini bağış yapana verecektir.

Derneğimiz, Gıda Bankacılığı Kapsamında Bağış Kabul Etmektedir.

Dernek Tüzüğümüzün “Derneğin Gayesi” başlıklı 2/n maddesinde Gıda Bankacılığı yapabileceği hususunda hüküm bulunmaktadır.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “GIDA BANKACILIĞI” (Gıda, Temizlik, Giyim ve Yakacak maddeleri) kapsamındaki bağışlarınızı talep etmekteyiz."Gıda Bankacılığı ile yapılan bağışlar israfı Önlemektedir."

Saygılarımızla…

NOT:Yukarıdaki Bilgilerin ayrıntıları ekte sunulmuştur.Tarsus Eshab-ı Kehf
Hayırlar Yaptırma Eski Kıymetli Eserleri
İmar Koruma ve Yaşatma Derneği

DERNEK YÖNETİM KURULUEski Ömerli Mah. Alimenteşoğlu Cad. No:41 - 0324 613 79 06 Tarsus / MERSİN
Vergi Avantajlariyla ilgili Yasal Dayanaklar


A. 251 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Resmi Gazete Sayisi: 25409 - Resmi Gazete Tarihi: 21/03/2004)

1. Giriş

5035 sayılı(*) Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89 uncu maddelerinde, Katma Deger Vergisi Kanununun ise 17 nci maddesinde yaplıan degiğikliklerle Maliye Bakanlığının belirleyecegi usul ve esaslar çevresinde gıda bankacılığı kapsamında bagışlanan gıda maddelerinin maliyet bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin katma değer vergisinden istisna edilmesine yonelik düzenlemelere yer verilmiştir.
Bu Tebliğ, Bakanlığımıza verilen yetki çerçevesinde gıda bankacılığı kapsammda yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

2. Bağışın Yapılacagı Dernek veya Vakıflar

Gıda maddesi bagışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda yardımlarının yukarıda belirtilen maddeler kapsamında yapılmış bağış olarak degerlendirilmesi mümkün değildir.

Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet gosteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

3. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteligi

Gıda Bankacılığı kapsamında yapllacak bağışların gıda maddesi niteliginde olması gerekmektedir. Yapllacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak uzere) yapılmalıdır.

Gıda maddesi niteligini taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapllacak bağış olarak değerlendirilmeyecektir.

4. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altmda kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve aynca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

Bagışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vaklf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen KDV hariç) yazılı olacaktır.

Faturada "ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır."
ibaresinin yer alması zorunludur.

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan düzenleme çercevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bagış yapılan malın edinilmesine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur.

5. Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge
Dernek ve Vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir.
Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturaiar dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir.

6. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim
Ticari işletmeye dahil malların (Gıda, Temizlik, Giyim ve Yakacak maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maiiyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40 ncı maddesi çerçevesinde gider kaydediiir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmmesi suretiyie gerçekleştirilir.
Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesine gore katma deger vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir vergiledirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7 nci satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.

Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapllmas1 mtimktin buiunmamaktad1r. Bu nednele, bagışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma deger vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait katma deger vergisi beyannamesinin 20. satirına dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında "indirim KDV" hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir'.


Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın mailiyet bedeli (KDV dahil) Geilir Vergisi Kanununun 89uncu maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bagış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim oiarak dikkate alınacaktır.

7. Tebligin Yayımından Önce Yapılan Bağışlar

Düzenlemenin yürürlük tarihi ile bu Tebliğin yayımı tarihi arasında gıda bankacılığı kapsamında yapılan bagışlar için, bagışın yapılmış olduğu dermek veya vakıftan belge almış olması yeterlidir. Tebliğ olunur.

Kanun Adı : GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 40 İndirilecek Giderler

Safi kazancm tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli Kanun Adı : GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No 89 Diger İndirimler

Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir. 4. Genel ve Özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan demekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada oncelikli yoreler içinn % 1O'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış yardımlar. 6. Fakirlere yardım amac1yla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan demek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamami. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bagışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet degeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine gore Takdir Komisyonunca tespit edilecek degeri esas alınır.

Kanun Adı: KATMA DEGER VERGİSİ KANUNU

Madde No 17 Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diger İstisnalar
2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar.:

b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullarca bedelsiz verilen eğitim, ögretim hizmetlerinde ilgili donemdeki kapasitelerinin % 1O'unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Ögrenim Ögrenci Yurtlar1 ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/411992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Egitim Bakanlığının Teşkilat ve Gorevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan ögrenci yurtları tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 1O'unu, Üniversite ve Yüksekokullarda ise %50'sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve oğretim hizmetleri, kanunları gösterdigi gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayllan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardrm amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakiflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bagışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi,

Madde No 30 İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi

Aşağıdaki vergiler mükellfein vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma deger vergisinden indirilemez:

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarmda gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma deger vergisi,

Kanun Adı: KATMA DEGER VERGİSİ KANUNU

Madde No 32 istisna Edilmiş İşlemlerde İndirim

Bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyannca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gosterilen Katma Deger Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Deger Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Deger Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.

(5228 sayılı Kanunun 60/2 nci maddesiyle f1kra yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlülük:1.8.2004)

Maliye Bakanlığı katma deger vergisi iadesini, hak sahiplerinin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli daireler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarıma mahsup suretiyle sınırlayabilir.